Analýza čistoty v interiéroch

Merania vzdušných mikroorganizmov a hodnotenie kvality vnútorného ovzdušia

Čistota vzduchu

Chcete vedieť či je Vaša prevádzka skutočne čistá?

Či je použitá dezinfekcia naozaj účinná? A koľko dezinfekcie je „tak akurát?“

 • Zabezpečíme Vám profesionálne meranie koncentrácie mikroorganizmov v interiéroch, za účelom hygienickej kontroly.
 • Zabezpečíme merania kvality ovzdušia v pracovných a obytných priestoroch, podľa najnovších smerníc týkajúcich sa hygienických požiadaviek na ventilačné a klimatizačné systémy.

Niekoľko krajín preukázalo, že prenos COVID-19 z jednej osoby na druhú možno spomaliť alebo zastaviť. Usmernenie WHO (World Health Organization) z 31. marca 2020 k eliminácii šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) odporúča:

 • Hodnotenie kvality vnútorného ovzdušia (IAQ) a monitorovanie v reálnom čase a prostredí.
 • Pravidelná kontrola vzduchotechniky a filtračných systémov
 • Odber vzoriek a monitorovanie priemyselnej hygieny
 • Odber vzoriek a testovanie bezpečnosti vody (vrátane legionely)
 • Školenia a povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia
 • Psychosociálna podpora a pohoda personálu.

Ako obmedziť riziko kontaminácie SARS-CoV-2 (COVID-19)?

 • Blokujte čo najviac možnosti prenosu vírusu.
 • Rešpektovanie bariér, najmä sociálneho dištancu.
 • Podľa situácie používanie ochrany tváre – masky. ( Buďte opatrní, nesprávne nasadenie masky môže viesť k riziku kontaminácie vírusom.)
 • Monitorujte čistotu vzduchu v interiéroch.
 • Kontamináciu povrchu obmedzte pravidelným a správnym čistením.
 • Pokiaľ je to možné, obmedzte prítomnosť aerosólov, najmä v interiéroch.
 • Zabráňte prítomnosti dráždivých chemických a tuhých znečisťujúcich látok vo vzduchu zavedením vhodných prostriedkov na zabezpečenie dobrej kvality vnútorného ovzdušia.

Vzduch kontaminovaný vírusmi, baktériami a plesňami ohrozuje zdravie. Pravidelná kontrola ovzdušia v interiéroch predstavuje účinný spôsob ochrany. Zo stanoviska WHO ((World Health Organization) vyplýva, že aj keď sa COVID-19 prenáša z človeka na človeka prioritne malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle, rozpráva alebo vydychuje, je potrebné venovať pozornosť na kvalitu interiérového ovzdušia, stavu filtrov a miery výmeny vzduchu v interiéroch. Je dôležité kontrolovať správnu funkciu vetrania, výmeny vzduchu a zabezpečiť vhodnú kvalitu vnútorného ovzdušia.

Bioaerosol tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy – vírusy, baktérie, huby, prípadne iné častice pochádzajúce zo živých organizmov (peľové zrnká, semená rastlín, drevný prach, úlomky srsti zvierat, ich výlučky, hmyz atď.) Všetky tieto častice sa v ovzduší vyskytujú buď samostatne, príp. na vhodnom nosiči (prachové čiastočky, kvapky – napr. tzv. kvapôčková infekcia. Kvapôčková infekcia je šírenie vírusov (nádchy, chrípky, vrátane tzv. vtáčej a i.), resp. baktérií (tuberkulózy a pod.) v „hmle“ kontaminovaných kvapiek hlienu, slín atď. v ovzduší.

Pre kontrolu a zachovanie tzv. zdravého vnútorného prostredia v interiéroch a budovách boli stanovené hygienické limity niektorých vzdušných mikroorganizmov prostredníctvom legislatívnych predpisov EU, ako aj odporúčania WHO.

Odborný a kvalifikovaný tím zamestnancov Cleanliness Certification Center, s.r.o. vykonáva merania vzdušných mikroorganizmov a kvality ovzdušia v pracovných a obytných priestoroch podľa najnovších smerníc týkajúcich sa hygienických požiadaviek na ventilačné a klimatizačné systémy ( SWKI VA104-01 / VDI 6022 ).

Analýza čistoty v interiéroch – merania vzdušných mikroorganizmov a kvality ovzdušia

 • Meranie kvality ovzdušia v ubytovacích zariadeniach, hoteloch, reštauráciách.
 • Meranie kvality ovzdušia v školských a predškolských zariadeniach,
 • Meranie kvality ovzdušia v medicínskom prostredí, ambulanciách, priestorov čakárni.
 • Meranie kvality ovzdušia v tranzitných uzloch – priestory letísk, priestory hromadnej dopravy.
 • Meranie kvality ovzdušia v uzavretých priestoroch športovísk, fitnescentier.
 • Meranie kvality ovzdušia v uzavretých kultúrno-spoločenských priestoroch – divadlá, kinosály, uzavreté kluby, zábavné centrá.
 • Meranie kvality ovzdušia v obchodných centrách, prevádzkových priestoroch, výrobných priestorov.
 • Kontrola inštalácie a funkčnosti vzduchotechniky.
 • Kontrola účinnosti vykonávania dezinfekcie a účinnosti dezinfekčných prostriedkov.
 • Analýza čistých priestorov podľa EN ISO 14698 (Kontrola biokontaminácie).

Analýzy čistých priestorov a kontroly ovzdušia realizujeme v úzkej spolupráci s poprednými laboratóriami a so zastúpením regionálnych autorít hygieny a verejného zdravotníctva.